Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí