THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

1/11/2021 5:00:00 PM


THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/Thong-bao-Ket-qua-kiem-tra-phieu-dk-du-thi-tuyen-Tap-chi.docx