V/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Định gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/16/2020 4:17:00 PM


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.