Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

11/18/2020 8:16:00 AM


 NguyenHuyDung.jpg

Họ và tên: Nguyễn Huy Dũng

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 07/11/1983

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan

Email: nhdung@mic.gov.vn

 -   Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng.

-   Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.

-  Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.