Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông