ĐHCSND: Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá

9/23/2020 10:56:00 AM


tin-5-Tăng-cường-phòng,-chống-tác-hại-của-thuốc-lá.jpg

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (ĐHCSND) vừa ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và sinh viên trong nhà trường tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.
 
Trong các nội dung tuyên truyền, tăng cường phổ biến các quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm cấm hút thuốc lá; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và sinh viên trong nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường.
 
Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm và quy chế nội bộ của nhà trường; Treo biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, đặc biệt tại bệnh xá, căng tin, thư viện… 
 
Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong nhà trường. Lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá với kiểm tra điều lệnh nội vụ...

Thu Hiền