V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT

6/25/2020 10:15:00 AM

Công văn số 2305/BTTTT - KHCN ngày 23/06/2020 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT.


Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại tệp đính kèm.