Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

1/31/2020 8:36:00 PM

 Thông báo số 15/TB-NXB TTTT ngày 20 tháng 1 năm 2020


Chi tiết tại file đính kèm

NXB TTTT