V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/20/2020 4:49:00 PM


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.