Tham luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

12/27/2019 3:20:00 PM

Kính gửi: Quý vị đại biểu.

Bộ Thông tin và Truyền thông  trân trọng gửi tới Quý vị đại biểu toàn văn tham luận của Hội nghị dưới đây: