Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in, phát hành của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

12/20/2019 8:51:00 AM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.