Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

10/17/2019 8:00:00 AM

Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ 


 Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-CBDDTW ngày 16/10/2019 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công đợt 1 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương .

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 

Cục BĐTW