Về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II

10/2/2019 10:41:00 AM


Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại tệp đính kèm.