Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

10/2/2019 7:57:00 AM


 Thông báo số : 1330 /TB-CBĐTW ngày 2/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

Chi tiết tại file đính kèm