V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh TP⋅ Hồ Chí Minh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

9/23/2019 3:04:00 PM


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.