Kết luận thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cục An toàn thông tin

9/11/2019 3:31:00 PM


Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.