Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 3/2019

4/1/2019 8:31:00 AM


Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 3/2019
Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
133,303,587
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
75,636,418
           Thuê bao trả trước: 
70,842,335
           Thuê bao trả sau: 
4,794,083
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
57,667,169
           Thuê bao trả trước: 
53,295,781
           Thuê bao trả sau: 
4,371,388