Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (trên địa bàn Hà Nội)

2/12/2019 10:26:00 AM


Xem toàn văn chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm./.