Công văn số 4167/BTTTT-CNTT về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư mua sắm sản phẩm CNTT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

12/10/2018 11:09:00 AM


Công văn về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Phụ lục Báo cáo, tổng hợp tình hình đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, xem tại tệp đính kèm.