Đối tượng áp dụng

12/1/2017 1:29:00 PM


Điều 32.1.LQ.2. Đối tượng áp dụng

(Điều 2 Luật số 103/2016/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.