WB hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo, phát triển nông thôn

7/24/2017 4:21:00 PM

Ngày 29/6, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc WB vừa phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi trị giá 153 triệu USD trợ giúp Chương trình Mục tiêu quốc gia của Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn.


Theo đó, cộng đồng nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số ở 18 tỉnh của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ khoản hỗ trợ này, nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp, tạo việc làm và giảm khoảng cách về thu nhập trong cả nước. Khoản hỗ trợ tài chính mới này hoàn toàn nhất quán với Khung Ðối tác quốc gia mới của WB cho Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022. Cùng với các ưu tiên phát triển khác, khoản tài chính này hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển doanh nghiệp nông thôn và các hoạt động đầu tư chuỗi giá trị cho các nhà sản xuất tại nông thôn đặc biệt hướng đến các nhóm người dân tộc thiểu số.

PV