Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của các Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ