Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chi tiết tiêu chí ngành TTTT về xây đựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

2/27/2017 9:59:00 AM


Kính gửi: Sờ Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyên thông đã xây dựng dự thảo Ọuyết định quv định chi tiết thực hiện Tiêu chí số 8 "Thông tin và Truyên thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" (gửi kèm).
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Sở nghiên cứu, có ý kiến góp ý vê dự thảo vãn bản nêu trên.
 
Do yêu cầu thời gian, đề nghị Quý Sở gửi ý kiến (bằng văn bản) về Bộ Thông tin và Truỵền thông trước ngày 03/3/2017 để kịp tổng hợp và ban hành văn bản (đông thời gửi vào địa chỉ email: nhoang@mic.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.
 
----------------------------------------------------------
Nội dung chi tiết dự thảo xin vui lòng tải về tại đây.