Các Bộ Thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

8/18/2010 9:50:33 AM


 1. Bộ Quốc phòng

    - Bộ thủ tục hành chính

2. Bộ Công an
    - Bộ thủ tục hành chính
   - Chi tiết các thủ tục

3. Bộ Ngoại giao
    - Bộ thủ tục hành chính

4. Bộ Tư pháp
    - Bộ thủ tục hành chính

5. Bộ Tài chính
    - Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính
    - Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
    - Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế
    - Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc
    - Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan
    - Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán

6. Bộ Công thương
    - Bộ thủ tục hành chính

7. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
    - Bộ thủ tục hành chính

8. Bộ Giao thông vận tải
    - Bộ thủ tục hành chính

9. Bộ Xây dựng
    - Bộ thủ tục hành chính

10. Bộ Thông tin và Truyền thông
    - Bộ thủ tục hành chính
    - Chi tiết các thủ tục

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo
    - Bộ thủ tục hành chính

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
    - Bộ thủ tục hành chính

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    - Bộ thủ tục hành chính

14. Bộ Nội vụ
    - Bộ thủ tục hành chính

15. Bộ Y tế
    - Bộ thủ tục hành chính

16. Bộ Khoa học và Công nghệ
    - Bộ thủ tục hành chính

17. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
    - Bộ thủ tục hành chính

18. Bộ Tài nguyên và Môi trường
    - Bộ thủ tục hành chính

19. Thanh tra Chính phủ
    - Bộ thủ tục hành chính

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    - Bộ thủ tục hành chính

21. Uỷ ban Dân tộc
    - Bộ thủ tục hành chính

22. Văn phòng Chính phủ

23. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
    - Bộ thủ tục hành chính