Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015

1/12/2016 3:43:12 PM


Căn cứ điều 20 Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ TT&TT công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015.

Để xem kết quả, vui lòng tải về tại đây.