Audio Clip: Chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo và cận nghèo