Xây dựng mở rộng Trường Trung học kỹ thuật in (nay là Trường Cao đẳng công nghiệp in)

4/20/2010 4:44:57 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

4. Thời gian thực hiện: 2007-2010

5. Kinh phí dự án: 48.943 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện