Dự án xây dựng Trung tâm truyền thông đa phương tiện

4/20/2010 4:44:56 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 499.422 triệu đồng (trong đó vốn trong nước 94.442 triệu đồng, vốn ngoài nước 405.000 triệu đồng)

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện