Dự án Hạ tầng trung tâm kỹ thuật tại Hà Nội và mạng thu thập, phân tích thông tin dữ liệu từ hệ thống kỹ thuật của VNNIC

4/20/2010 4:44:50 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VNNIC

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Viễn thông - Internet

5. Thời gian thực hiện: 2008-2009

6. Kinh phí dự án: 16.506 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện