Dự án Đầu tư máy quang phổ cầm tay cho 7 TT Kiểm soát tần số khu vực

4/20/2010 4:44:50 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Các TT Tần số VTĐ

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 5.845 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất