Đối tượng cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước có phải ký hợp đồng đại lý với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet?

4/20/2010 4:44:24 PM


Hỏi: Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP quy định chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, bến xe… khi cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng không thu cước thì phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Vây đối tượng văn phòng gồm những loại nào và hiện nay một số doanh nghiệp nước ngoài đang sử dụng loại hình này nhiều và không chấp nhận việc ký hợp đồng đại lý thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Chủ các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, bến xe… được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 97 phải kí hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet khi họ cung cấp dịch vụ Internet cho người sử dụng (có thu cước và không thu cước) là khách hàng vãng lai. Nếu họ chỉ cung cấp dịch vụ Internet cho các cán bộ, nhân viên của mình sử dụng tại trụ sở cơ quan (khách sạn, nhà hàng, văn phòng, sân bay, bến xe…) mà không cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng vãng lai thì không cần phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Trường hợp nếu doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ Internet không thu cước cho khách hàng vãng lai đến tại văn phòng của mình làm việc cũng phải ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định 97 (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đó). Do vậy, doanh nghiệp nước ngoài nếu chỉ sử dụng cho mình thì không sao nhưng nếu cung cấp cho người sử dụng thì phải tuân thủ như đại lý và phải ký hợp đồng đại lý. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm (kể cả doanh nghiệp nước ngoài) đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy đinh tại Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.