Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực pháp chế (tính đến 30/8/2011)

9/5/2011 3:28:27 PM


 

1. Đơn vị kiến nghị: Quảng Nam

Nội dung:   Hướng dẫn triển khai Quyết định 876/QĐ-BTTTT

Ý kiến trả lời:

Dự kiến trong Quý III/2011, Bộ TTTT sẽ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 876/QĐ-BTTTT về Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông.