Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực thông tin đối ngoại (tính đến 30/6/2011)

7/14/2011 2:38:48 PM


 

1. Đơn vị kiến nghị: Hà Nam

Nội dung:   Ban hành các văn bản hướng dẫn về thông tin đối ngoại

Ý kiến trả lời:

Ngày 22/4/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã ký văn bản số 1171/BTTTT-TTĐN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Trong đó đã nêu rõ các vấn đề thuộc về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước

Nội dung:   Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương

Ý kiến trả lời:

Hiện nay, Bộ TTTT đang khẩn trương soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Cục Thông tin đối ngoại cũng chuẩn bị xuất bản cuốn sách "Sổ tay công tác thông tin đối ngoại".

3. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước, Đăk Lăk

Nội dung:   Tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực thông tin đối ngoại

Ý kiến trả lời:

Đầu năm 2011, Cục Thông tin đối ngoại đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa ngày 16/3 và tại TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn ngày 8/4 cho 63 tỉnh, thành trong toàn quốc.