Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu

12/6/2012 10:39:19 AM


Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu cungcấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại đây