Đầu tư thiết bị phục vụ quản lý nội dung thông tin phát thanh, truyền hình và báo điện tử

7/29/2009 3:14:40 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Văn hóa thông tin

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 6.500 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện