Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Thông tin

7/29/2009 2:07:27 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009

5. Kinh phí dự án: 3.979 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện