Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC

8/28/2013 10:52:22 AM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.Ảnh minh họa - nguồn Internet

Trong 6 tháng qua, công tác cải cách hành chính ở các Bb, ngành và địa phương tiếp tục được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định về xây dựng thể chế, về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính được nâng lên một bước, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp có nhiều tiến bộ cùng với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình một cửa điện tử.
Tuy nhiên, cải cách hành chính nói chung còn chậm, TTHC vẫn còn rườm rà, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chưa thể hiện quyết tâm cao và chưa quan tâm đúng mức đến công việc này, chưa coi cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng  yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương tập trung tích cực, nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính; tập trung triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện; chú ý tiến độ triển khai và chất lượng của từng sản phẩm cải cách hành chính, bảo đảm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải xem kết quả cải cách hành chính hằng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.
Triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Quý III/2013.
Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính.

Theo: Phan Hiển