Hậu Giang tăng cường công tác kiểm soát TTHC

12/28/2011 3:02:09 PM

Trên cơ sở ý kiến kết luận ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại địa phương, cụ thể như sau:


Các Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo) phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC và lấy ý kiến của phòng KSTTHC – Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ký ban hành. Sở Tư pháp phải nghiêm túc tổ chức thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ: không thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC khi chưa có bản đánh giá tác động và ý kiến góp ý của Phòng kiểm soát TTHC. Đồng thời, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã phải niêm yết công khai đầy đủ TTHC, cũng như địa chỉ thư tín, số điện thoại, địa chỉ email về tiếp nhận PAKN; bố trí đủ cán bộ, công chức đầu mối làm công tác KSTTHC, tạo sự thông suốt, kịp thời trong triển khai hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác KSTTHC, tổ chức triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tạo sự đồng bộ, nhất quán trong thực hiện; chủ động cập nhật TTHC do cơ quan cấp trên mới ban hành, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai theo quy định ./.