Quyết định 660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010

5/17/2010 9:39:09 AM


Điều chỉnh mẫu phiếu điều tra thống kê

Điều chỉnh các mẫu phiếu điều tra thống kê: Phiếu 01, Phiếu 02Phiếu 06 ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

(Các mẫu phiếu điều tra thống kê đã điều chỉnh kèm theo Quyết định này).

Vụ KHTC