Công văn 1022/BTTTT-KHTC ngày 9/4/2010

5/17/2010 9:28:45 AM


V/v triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010

Tải về tại đây