Nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng, thực thi pháp luật

11/9/2015 9:07:46 AM

Trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Pháp luật 2015, người dân mong muốn các cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.Pano hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2015

Hôm nay, ngày 9/11 là Ngày Pháp luật năm 2015. Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015 tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến ngày 31/11, trong đó cao điểm là các hoạt động trong tuần lễ từ ngày 2-9/11.

Ngày Pháp luật 2015 và các hoạt động liên quan nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội.

Trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Pháp luật 2015, người dân mong muốn các cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật được gắn kết với nhau.

Đối với các cấp chính quyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015 được gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân (nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp).

Đối với nhân dân, trong dịp này, mỗi người hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung, tinh thần Hiến pháp 2013, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật tốt hơn.

Sáu chữ “Thiết thực - Chất lượng - Hiệu quả” là giá trị cốt lõi của Ngày Pháp luật 2015.

Bởi vậy, công tác xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trở thành nhiệm vụ mấu chốt.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 9/11/2013.

Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 9/11 cũng chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được ban hành (năm 1946).

Thanh Phương