Tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới

9/14/2009 10:34:58 PM

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cần đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú.


Phát triển thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh

Để tăng cường vai trò, nhiệm vụ quan trọng của TTXVN, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: TTXVN phải tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước, phát huy vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước; phấn đấu trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và quốc tế, phù hợp với sự phát triển chung của báo chí thế giới. Thông tấn xã Việt Nam cần đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với TTXVN xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án về đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với một hãng thông tấn quốc gia trong điều kiện mới.

Các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp và tạo điều kiện để mạng lưới phân xã TTXVN thường trú tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước.

Đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, chính xác

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan báo chí và truyền thông trong nước có trách nhiệm sử dụng nguồn tin chính thống của TTXVN theo đúng quy định hiện hành. Đối với những tin, bài, tài liệu, văn kiện chính thức, các cơ quan báo chí và truyền thông phải sử dụng nguyên bản; các trường hợp khác cần biên soạn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo tính toàn diện, trung thực, trong trường hợp trích dẫn không được làm sai lệch nội dung thông tin.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có trách nhiệm chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho TTXVN để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác.

TTXVN được phép ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc về các vấn đề thời sự, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, cải chính những thông tin sai lệch với những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với TTXVN để triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để TTXVN xây dựng, vận hành kênh truyền hình thông tấn và phổ biến rộng rãi báo Tin tức với chức năng là một kênh thông tin của Chính phủ.

Trong những năm qua, TTXVN đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tấn Nhà nước, là hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân; là công cụ sắc bén trên mặt trận đấu tranh thông tin, chỉnh hướng những thông tin sai lệch, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.