Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước

6/24/2013 1:23:05 PM

Sáng 24/6/2013 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Đặng Huy Đông làm trưởng đoàn về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, rà soát các ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc nằm trong chương trình lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước. Nội dung chính của buổi làm việc tập trung vào việc nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại Doanh nghiệp Nhà nước; Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của các tập đoàn kinh tế nhà nước, gắn với triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, về hoạt động của tổ chức Đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước theo kết luận số 50-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã trao đổi về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg; tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của các tổng công ty trực thuộc Bộ gắn với triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ tập trung nghiên cứu, góp ý sửa đổi Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước;  nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, về hoạt động của tổ chức Đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước…
 
Sau khi có nghiên cứu đánh giá, tổng hợp các ý kiến, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông qua tập thể lãnh đạo và có văn bản cụ thể trình Bộ trưởng ký gửi cho các cấp, các ngành có liên quan.
 

Ngô Xuân Lộc