Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến góp ý Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

5/11/2009 11:08:30 AM

Ngày 11/5/2009, Bộ Thông tin đã đưa dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân.


Dự thảo gồm 5 chương, 17 điều quy định cụ thể về cung cấp thông tin, đảm bảo tính truy nhập thuận tiện, đảm bảo hoạt động cho trang tin điện tử và quy định về tổ chức thực hiện cho Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tư này ban hành nhằm hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện cho trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp dễ dàng sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin theo quy định tại Điều 27, 28 của Luật Công nghệ thông tin và Điều 20 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ…

Bạn đọc có thể truy nhập vào đây để góp ý cho dự thảo Thông tư.