Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp

8/18/2007 6:28:03 PM

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp ký biên bản bàn giaoTriển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 1, Quyết định số 834/2007/QĐ-CTN ngày 3/8/2007 của Chủ tịch nước và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1000/QĐ-TTg ngày 8/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông,...


Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp ký biên bản bàn giaoTriển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 1, Quyết định số 834/2007/QĐ-CTN ngày 3/8/2007 của Chủ tịch nước và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1000/QĐ-TTg ngày 8/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông, chiều ngày 17/8/2007 tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp về chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và tổ chức biên chế làm công tác báo chí, xuất bản.

Chứng kiến Lễ bàn giao có đ/c Nguyễn Danh Thái - nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch đầu tư, cùng các Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Đảng, Công đoàn 2 cơ quan Bộ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức làm công tác xuất bản, báo chí và các đơn vị trực thuộc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Tại Lễ bàn giao, đ/c Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc Dự thảo biên bản bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp. Trong Biên bản, các công tác được bàn giao từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

I. Về báo chí:

1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực báo chí được quy định tại Nghị định số 63/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí được quy định tại Quyết định số 44/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa thông tin sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

2. Chuyển giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, viên chức, hồ sơ tài liệu lưu trữ thuộc Cục báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, quản lý gồm: Lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức trực thuộc...

3. Bàn giao một số công việc chính của Cục Báo chí đang và sẽ triển khai chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới...

4. Chuyển giao tài chính, tài sản và trang thiết bị khác liên quan đến Cục Báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý sang Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý điều hành kể từ ngày 17/8/2007.

II. Về Xuất bản

1. Chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất bản được quy định tại Nghị định số 63/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản được quy định tại Quyết định số 42/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa thông tin sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

2. Chuyển giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, viên chức, hồ sơ tài liệu lưu trữ thuộc Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, quản lý gồm: Lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức trực thuộc...

3. Bàn giao một số công việc chính của Cục Xuất bản đang và sẽ triển khai chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới...

4. Chuyển giao tài chính, tài sản và trang thiết bị khác liên quan đến Cục Xuất bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý sang Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý điều hành kể từ ngày 17/8/2007.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh bày tỏ hy vọng rằng các đ/c lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức... đã công tác tại Cục Báo chí, Cục Xuất bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi bàn giao sang công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sáng tạo vượt mọi khó khăn để đóng góp sự phát triển của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng mong muốn sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực liên quan giữa 2 Bộ...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Bộ, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo và cán bộ công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng ôn lại truyền thống vẻ vang và sự gắn kết giữa công tác văn hóa và thông tin qua 17 năm qua của Bộ Văn hóa - Thông tin. Bộ trưởng khẳng định trong thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau, giữ vững truyền thống... để làm tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tin tưởng giao cho.