Đảng ủy cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa X

5/24/2007 2:51:44 PM

Đ/c Trần Đức Lai truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa VNgày 24/5/2007 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa X. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Trần Đức Lai, Vũ Đức Đam và các đồng chí đảng viên chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.


Đ/c Trần Đức Lai truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa VNgày 24/5/2007 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa X. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Trần Đức Lai, Vũ Đức Đam và các đồng chí đảng viên chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Hội nghị đã được nghe đ/c Trần Đức Lai truyền đạt nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, hội nhập kinh tế thắng lợi đồng thời xây dựng những chủ trương chính sách đúng đắn, phù hợp đảm bảo đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của biển, vùng ven biển và hải đảo đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần tạo thêm thế và lực mới để phát triển kinh tế – xã hội…