Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng khen thưởng danh hiệu thi đua Ngành Bưu chính Viễn thông

1/2/2007 9:12:19 AM

+ Quyết định số 1061/2006/QĐ-CTN ngày 02/10/2006 của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động
+ Quyết định số 1297/2006/QĐ-CTN ngày 2/10/2006 của Chủ tịch Nước
+ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 8/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ
+ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 13/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ


Quyết định số 1061/2006/QĐ-CTN ngày 02/10/2006 của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Ông Thái Minh Tần, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

Danh sách 9 tập thể và 14 cá nhân ngành BC-VT được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba theo Quyết định số 1297/2006/QĐ-CTN ngày 2/10/2006 của Chủ tịch Nước:

1- Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông.

2- Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực II, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

3- Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực IV, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

4- Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực V, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

5- Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

6- Phòng Cơ chế quản lý tần số, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

7- Trung tâm Kỹ thuật và Tin học, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

8- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

9- Phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông.

10- Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Bưu chính Viễn thông.

11- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông.

12- Ông Vũ Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Bưu chính Viễn thông.

13- Ông Võ Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Bưu chính Viễn thông.

14- Bà Nguyễn Thị Bội Lan, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Bưu chính Viễn thông.

15- Ông Nguyễn Minh Dân, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông.

16- Ông Lê Xuân Công, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông.

17- Ông Phùng Kim Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông.

18- Ông Nguyễn Sỹ Thuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

19- Ông Đào Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

20- Bà Huỳnh Phương Châu, Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực IV, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

21- Ông An Xuân Hải, Phó Trưởng phòng Kiểm tra xử lý, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

22- Bà Đoàn Thị Điệp, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Nhà xuất bản Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông.

23- Ông Trần Vũ Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông.


Danh sách cá nhân ngành BC- VT được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 8/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc TCT Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT)

2. Ông Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng Giám đốc VNPT.

3. Ông Phạm Ngọc Sang, Trưởng Ban Bảo vệ - VNPT.

4. Ông Lê Tiến Tý, Trưởng Ban Viễn thông của VNPT.

5. Ông Nguyễn Huy Phúc, Phó Trưởng Ban Viễn thông của VNPT.

6. Ông Hoàng Huy Loạt, Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện VN.

7. Ông Phạm Mạnh Khoáng, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Bưu điện VN.

8. Ông Đinh Xuân Tân, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Bình, VNPT.

9. Ông Hoàng Trung Thu, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hoà Bình, VNPT.

10. Ông Nguyễn Huy Đại, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, VNPT.

11. Ông Lê Quang Đàn, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Trị, VNPT.

12. Ông Thái Văn Kháng, Phó Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, VNPT.

13. Ông Nguyễn Mậu Xuân, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh, VNPT.

14. Ông Nghiêm Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu, VNPT.

15. Ông Phan Văn Tô, Giám đốc Công ty Phát hành Báo chí Trung ương, VNPT.

16. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Công ty Công trình Bưu điện, VNPT.

17. Ông Phùng Văn Vận, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, VNPT.

18. Ông Nguyễn Văn Oai, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, VNPT.

19. Ông Đỗ Văn Trắc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM), VNPT.

Danh sách 7 tập thể và 12 cá nhân ngành BC-VT được tặng bằng khen của Thủ tướng theo Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 13/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Vụ Pháp chế, Bộ Bưu chính Viễn thông

2. Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông

3. Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Bưu chính Viễn thông

4. Trung tâm thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông

5. Phòng Kế hoạch tổng hợp, Nhà xuất bản Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông

6. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông

7. Phòng Quản lý truyền dẫn và phát sóng phát thanh truyền hình, Cục tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Chánh thanh tra Bộ Bưu chính viễn thông

9. Bà Đỗ Thị Tình, Trưởng phòng Thanh tra Bưu chính, Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông

10. Ông Chu Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính viễn thông

11. Ông Trịnh Sơn Tùng, Chuyên viên Đài Kiểm soát, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Bưu chính Viễn thông;

12. Ông Nguyễn Tiến Linh, Trưởng văn phòng đại diện báo Bưu điện Việt Nam tại TP.HCM, Bộ Bưu chính Viễn thông

13. Ông Vũ Văn San, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học – Công nghệ, Bộ Bưu chính viễn thông

14. Ông Trần Minh Tiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn Thông và Công nghệ thông tin,, Bộ Bưu chính viễn thông

15. Ông Nguyễn Thành Phúc, Phó viện trưởng Viện chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ bưu chính Viễn thông

16. Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và Công nghiệp Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông

17. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó trưởng phòng Hành chính – Văn thư lưu trữ, Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông

18. Ông Đỗ Tiến Thắng, Phó Trưởng phòng Tin học – Trung tâm Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông

20. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chuyên viên chính Vụ Bưu chính, Bộ Bưu chính, Viễn thông.


Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.