Phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại lễ đón nhận danh hiệu thi đua ngành Bưu chính Viễn thông

12/30/2006 2:47:52 PM

Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu,

Hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi được đến dự Lễ đón nhận Danh hiệu anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân ngành Bưu chính Viễn thông.


Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu,

Hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi được đến dự Lễ đón nhận Danh hiệu anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân ngành Bưu chính Viễn thông.

Nhân dịp năm mới, năm 2007, thay mặt Chính phủ, tôi gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức ngành Bưu chính Viễn thông một năm mới tốt lành, an khang và hạnh phúc.

Thưa các đồng chí,

Trong suốt chặng đường gần nửa thế kỷ tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lớp lớp cán bộ, công nhân viên ngành Bưu chính Viễn thông đã vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, cần cù, hăng hái lao động sang tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đội ngũ các bộ công nhân viên của Ngành đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển bưu chính - viễn thông, đưa mạng lưới bưu chính - viễn thông của đất nước từ chỗ công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ bé, tiến vượt bậc lên hiện hiện đại và phục vụ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa và ra cả quốc tế. Đặc biệt có một số lĩnh vực đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần tạo dựng một cơ sở hạ tầng quan trọng đưa đất nước đi vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và sự sáng tạo, dũng cảm, đi tắt, đón đầu để không ngừng phát triển trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới sánh vai với bạn bè, quốc tế.

Hơn 60 năm qua, Đảng bộ, các tổ chức chính quyền, đoàn thể ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tăng cường lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của toàn thể cán bộ, công nhân viên và xây dựng phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều thành tích. Các đồng chí đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Chỉ thị 35-CT/TW và Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, liên tục tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; nhằm động viên, khích lệ mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước. Từ phong trào thi đua yêu nước đó đã góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành trên nhiều lĩnh vực: Đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực BCVT và CNTT; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội, phục vụ kịp thời nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia.

Tôi rất vui mừng với những kết quả tích cực mà các đồng chí đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong năm 2006 trên các lĩnh vực: về viễn thông 100% số xã trên toàn quốc hoà mạng điện thoại với mật độ điện thoại đạt trên 30% dân số, riêng về viễn thông đã góp phần đắc lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai; Internet đạt mật độ sử dụng 17,46% dân số; các điểm phục vụ bưu chính giảm bán kính phục vụ từ 2,5 km xuống còn 2,37 km; số xã có báo đọc trong ngày tăng 1,4%; doanh thu toàn Ngành tăng 26% so với năm 2005; nộp ngân sách nhà nước đạt 6.950 tỷ đồng. Những kết quả các đồng chí đạt được đã góp phần khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xây dựng bưu chính, viễn thông và CNTT là một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ đi đầu, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và phát huy nguồn lực của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào vui mừng khi chứng kiến thành tựu của đất nước trong đó có hình ảnh 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam song cũng thấy rõ những thời cơ, thách thức; thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động không thể xem nhẹ và coi thường. Nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (gọi tắt là WTO) trong tình hình thế giới và khu vực diễn biến bất trắc, khó lường; kinh tế toàn cầu thay đổi từng ngày, suy thoái, phục hồi và phát triển xen kẽ; sự cạnh tranh khốc liệt gắn với những chính sách kiềm chế, bảo hộ bất bình đẳng của một số nước; những nguy cơ bất ổn về an ninh, chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn. Thực tế khách quan, chủ quan đó đang đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh táo, thận trọng đề phòng và phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn hằng mong và quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ ‘Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đối mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” đồng thời cũng nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt đến chiến lược phát triển ngành Bưu chính Viễn thông: Tăng nhanh năng lực và hiện đại hoá bưu chính viễn thông; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ và ổn định, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong dịch vụ thông tin”.

Đánh giá tầm quan trọng của Bưu chính, viễn thông gắn liền với CNTT là ngành kinh tế lớn, cơ sở hạ tầng bền vững cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng là lĩnh vực gắn liền với những thành tựu mũi nhọn của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và đang phát triển rất nhanh trên thế giới, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, văn bản pháp luật chỉ đạo đúng đắn những mục tiêu định hướng và chính sách phát triển lâu dài, trước mắt của ngành BCVT và CNTT. Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu thế hội nhập, cạnh tranh toàn cầu, BCVT và CNTT nước ta phải phát triển mạnh mẽ, đi trước một bước tạo điều kiện và động lực cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Yêu cầu của đất nước trong thời gian tới đối với sự nghiệp phát triển ngành Bưu chính Viễn thông là rất cao; cơ hội cho sự phát triển Ngành có nhiều thuận lợi, nhưng thách thức cũng hết sức to lớn. Để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay là Bộ Bưu chính Viễn thông cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan có chủ trương và biện pháp mạnh mẽ, đẩy mạnh vượt bậc công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao về CNTT, không chỉ cho Ngành mà cho toàn thể xã hội, xem đây là một trong những biện pháp hàng đầu nhằm phát huy tiềm năng, để đi tắt, đón đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đẩy mạnh đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo hướng hình thành loại hình công ty nhà nước đa sở hữu, chủ yếu là các công ty cổ phần để thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư vốn vào phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT. Không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành các dịch vụ để phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, tăng cường mối quan hệ liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong nước để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Ngành, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành BCVT Việt Nam được làm chủ trong sản xuất và quản lý tài sản của nhân dân trên mọi miền của Tổ quốc càng không được chủ quan, thoả mãn mà phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, phải huy động mạnh mẽ và sử dụng có hiệu quả, đúng đắn các nguồn lực, nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường đầu tư thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, có đầy đủ ngành nghề và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp để chủ động hội nhập, nâng cao trình độ quản lý, điều hành, trình độ tư vấn thiết kế, đào tạo cán bộ, kỹ sư và thợ lành nghề, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng để sản phẩm và nhiều hàng hoá khác mang thương hiệu Việt Nam được sản xuất ngày càng tốt hơn, hiện đại hơn, có chất lượng cao, giá thành hạ, rút ngắn được thời gian chế tạo, nâng cao tỷ lệ nội hoá, thâm nhập thị trường trong nước và thế giới.

Các đồng chí phải quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thật vững mạnh; luôn luôn giữ gìn sự trong sạch và đoàn kết trong Đảng, gắn bó gần gũi, mật thiết với nhân dân, tích cực chống suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức, quan liêu, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí theo tinh thần Nghị quyết TW 3 (Khoá X) trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ, công nhân viên với việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên, giữ gìn bản sắc dân tộc; giải quyết các vấn đề xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước, nhân dân mong muốn và đòi hỏi ở các đồng chí hơn lúc nào hết, hãy phát huy mạnh mẽ truyền thống “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” tự hào của Ngành, nhìn thẳng vào những thiếu sót khuyết điểm để khắc phục, quyết tâm làm hết sức mình để bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục là một động lực mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một lần nữa nhân dịp năm mới, năm 2007 và chuẩn bị không bao lâu nữa đón Tết cổ truyền của dân tộc đón Xuân Đinh Hợi, tôi mong phong trào thi đua yêu nước của Ngành liên tục sôi nổi, mạnh mẽ, làm nảy nở nhiều bông hoa đẹp, góp phần làm Tổ quốc ta trở thành rừng hoa đẹp như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Chúc các đại biểu và các đồng chí sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.