Khánh Hòa: Ban hành Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản ấn phẩm

7/18/2014 9:06:56 AM

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản ấn phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


 
Theo đó, đến năm 2020: Xây dựng Nhà xuất bản Khánh Hòa nhằm phục vụ các nhu cầu xuất bản tại địa phương; nhịp độ tăng trưởng bình quân về sản lượng trang in đạt 15%/năm, đến năm 2015 đạt 35 - 40 tỷ trang in tiêu chuẩn, 280 - 285 tỷ sản phẩm không phải xuất bản phẩm; nhịp độ tăng trưởng bình quân phát hành trên địa bàn Khánh Hòa đạt 9 -11%/năm, đến năm 2015 phát hành sách đạt tổng 10 - 11 triệu bản, văn hóa phẩm đạt 1,8 - 2 triệu bản; tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành bình quân đạt 12 - 13%/năm. Doanh thu đạt 900 - 1.000 tỷ đồng; 100% các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở phát hành.

Cũng theo Quy hoạch, định hướng đến năm 2030: Tổng đầu sách xuất bản của Nhà xuất bản Khánh Hòa sẽ đạt khoảng 200 đầu sách/năm, trong đó sách liên kết không vượt quá 50%; tổng trang in tiêu chuẩn đạt khoảng 61 - 62 tỷ trang in tiêu chuẩn, tổng sản phẩm không phải xuất bản phẩm đạt 450 - 470 tỷ sản phẩm; tổng số bản sách phát hành đạt khoảng 20 - 21 triệu bản, phát hành văn hóa phẩm đạt 3 - 4 triệu; tổng mức tăng doanh số bình quân toàn ngành đạt 13 - 15%/năm. Doanh thu đạt 1.800 - 2.000 tỷ đồng; thực hiện việc di chuyển các cơ sở in ra khỏi khu vực tập trung dân cư, khu vực nội đô thành phố Nha Trang, tiến tới đưa các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trước năm 2030; 100% xã, phường, thị trấn có cơ sở phát hành.

Để thực hiện Quy hoạch, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong đó có giải pháp thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm và xây dựng sản phẩm chiến lược; xây dựng các dự án, đề án trọng điểm để có phương án đầu tư hợp lý…
 

Tấn Trung (Sở TT&TT Khánh Hòa)