UBND tỉnh Long An ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước

2/11/2014 9:01:07 AM

Ngày 24/01/2014, ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An”. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số (do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cấp) trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.


Nội dung Quy chế gồm 05 chương và 17 điều. Trong đó, quy định rõ điều kiện, thủ tục (hồ sơ, biểu mẫu), quy trình cấp mới, thu hồi, mở khóa chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý thuê bao (Sở Thông tin và Truyền thông), của thuê bao (cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số) trong việc quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số đã được cấp; trách nhiệm của người nhận (bên chấp nhận chữ ký số) trong việc kiểm tra thông tin trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký; cũng như trách nhiệm của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin và thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc kiểm tra, quản lý, tổ chức triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số, chứng thư số đã cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Theo dự kiến, tỉnh Long An sẽ triển khai sử dụng chữ ký số đối với các cơ quan và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2014. Do đó việc ban hành Quy chế là cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Long An trong thời gian tới, góp phần nâng cao giá trị pháp lý của chữ ký số trong giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc triển khai sử dụng chữ ký số có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về việc “Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 32/CT-TU ngày 29/5/2012 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị”; góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010).
 

Sở TT& TT Long An